Kodukord

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lastesõime kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2.  Kodukord on avalikustatud lastesõime veebilehel ja on lastesõimes paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.  Kodukord on lastele, vanematele ja lastesõime töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2.  LAPSE LASTESÕIME TOOMINE JA KOJU VIIMINE

2.1.  Lastesõim on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.30 ( Miisude rühm kell 7.15 - 18.15, Mummude rühm 7.15 - 18.30). Lapsele palume järgi tulla 10 minutit enne lastesõime sulgemist, et oleks võimalik rahulikult riietuda.
2.2. Lastesõim on suletud riiklikel pühadel.
2.3. 23. veebruaril, 31.detsembril, 22. juunil ja 23. detsembril on lastesõimes lühendatud tööpäev 3 tundi. Lastesõim avatud kuni 16.00.
2.4.  Lapse lastesõime toomine ja koju viimine toimub lapsevanemale sobival ajal lastesõime päevakava järgides, sealjuures ei tohi segada laste une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi. Kui laps tuuakse lastesõime peale 9.00 teavitab lapsevanem sellest rühma personalie.
2.5. Lapsevanem annab rühma personalile teada kui lapsele tuleb järgi keegi teine täiskasvanu peale isa või ema.
2.6. Lapse turvalisust silmas pidades ei anna rühmaõpetaja last üle täiskasvanule, kes on silmnähtavalt alkoholi- või narkojoobes. Samuti ei anna õpetaja last kaasa alaealisele.
2.7. Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajaid muutustest lapse emotsionaalsest seisundist ja olulistest sündmustest koduses elus, mis võivad mõjutada lapse käitumist lastesõimes. See aitab rühma personalil last paremini mõista.
2.8. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta silmnähtavate haigustunnustega last (palavik, lööve, silmapõletik jne). Samuti juhul kui lapsele on vaja anda ravimeid või lapsel ei ole lubatud õue minna.
 3.  LAPSE RIIETUS
3.1.  Laps tuleb lastesõime puhaste riiete ja korrastatud välimusega.
3.2.  Lastesõimes on vajalik toasolekuriiete ja -jalanõude olemasolu. Riided peavad olema lapsele sobivas suuruses (mitte liiga kitsad või liiga suured) s.t. selgapanemisel ja äravõtmisel võimalikul kergesti käsitletavad. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke nööre, salle jt. ohtlikke detaile.
3.3.  Väikeste äparduste puhuks on lapsel kapis vahetusriided.
3.4.  Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist või vahetusse minekut on need märgistatud lapse nimega.
3.5.  Lapsel on lastesõimes ilmale sobilikud kergesti selgapandavad ning lihtsate kinnitustega õueriided. Ei ole halba ilma, vaid on vale riietus!
3.6.  Lapsevanem jälgib, et lapse lastesõimes kasutusel olevad riided on puhtad ja korrastatud.
 4.  LAPSE TERVIS JA HÜGIEEN 
4.1.  Lapsel on alati oma kapis olemas kamm, salvrätid nina puhastamiseks, vajadusel puhas vahetuspesu või vajadusel mähkmed.
4.2.  Haige lapse koht on kodus. Halva enesetundega ei jaksa laps kollektiivis olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi ja lasteaia personali.
4.3.  Kui laps haigestub lastesõimes võetakse kohe ühendust lapsevanemaga.
4.4.  Lapse lastesõimes haigestumise või vigastuse korral kutsub lastesõime töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmaabi.   
4.5.  Lapsevanem teavitab rühma personali lapse raskematest tervisehäiretest (südamerikked, astma, jne) ja allergiatest.
4.6.  Rühma personal ei anna lapsele lastesõimes vanema poolt kaasa pandud ravimeid, ega luba ravimeid ka lapsel ise võtta.
4.7.  Nakkushaigusest tuleb esimesel võimalusel teavitada lastesõime.
4.8.  Nakkushaiguste esimesel perioodil rakendatakse lastesõimes eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
4.9.  Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lastesõimes õues.
5.  SÖÖMINE
5.1.  Laste toitlustamine toimub lastesõimes kolm korda päevas, päevakavas ettenähtud kellaaegadel.
5.2.  Rühma personali tuleb teavitada kui laps on mõningate toiduainete suhtes allergiline.
  6.  MÄNGUASJAD
6.1.  Mänguasju võib lastesõime kaasa võtta rühmas kokku lepitud korra järgi.
6.2.  Kaasasolevad mänguasjad peavad olema terved ja puhtad.
6.3.  Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.
6.4.  Lapsel võib olla voodis üks "kaisukas", kui see annab talle vajalikku kindlustunnet.
 7.  HEA TAVA
7.1.  Rühma esikust kaugemale välisjalanõudes ei tulda.
7.2.  Lapsevanem pöördub mure korral kõigepealt rühma õpetaja või õpetaja abi poole, probleem püütakse lahendada seal, kus see alguse sai, sest kõige tähtsam pole süüdlase leidmine vaid põhjuse likvideerimine.
7.3.  Sulgeme uksed ja värava nii lasteaeda tulles, kui lahkudes.
7.4.  Kontaktandmete muutumisel teavitame sellest kindlasti rühma õpetajat.
7.5.  Suhtume hoolitsevalt lastesõime varasse ja õpetame seda ka lapsele- siis püsivad asjad pikaajaliselt tervena nii sõimes kui ka mujal.
7.6.  Täidame käitumisreegleid nii rühmas kui ka teistes lastesõime ruumides ja territooriumil.
 8.  TURVALISUSE TAGAMINE
8.1.  Lastesõime töötajad loovad lastesõimes füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ning pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovustegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
8.2.  Lastesõimes on mängu ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Mänguvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
8.3.  Lastesõime mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
8.4.  Lastesõime töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.
8.5.  Laste puhke-  või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
8.6.  Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
8.7.  Lapsevanemad, lastesõime töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
8.8.  Lastesõime õueala on liiklusvahenditele suletud v.a. lastesõime teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
8.9.  Lapsevanemad ja lastesõime töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lastesõime direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest teguritest.

 

.